vineri, 10 decembrie 2010

La Dublin, expozitie moldava

Comunitatea basarabenilor din Dublin, Irlanda, prin intermediul Asociaţiei Obstesti "Alianţa între generaţii", a selectat peste 20 de lucrări ale tinerilor plasticieni din localitatea Sărata Veche, raionul Făleşti, pentru a fi vernisate într-un centru cultural al basarabenilor stabiliţi cu traiul şi munca în această ţară. Lucrările semnate de elevii Ion Caras, Ion Tabaran, Maria Andrieş, Irina Niţă, Valentin Galiţ, Dana Railean, Marian Baxan, Dumitru Caras, Valeria Vizitiv descriu peisaje ale plaiului moldav, cu roadele acestui pamint, culorile anotimpurilor care au fost aşternute de elevi cu multă dăruire.
Discipolii profesorului Ion Roman au fost receptivi la solicitarea Comunităţii basarabenilor, amterior fiind angajaţi în vernisarea de lucrări în cadrul Concursului Internaţional "Petrică Gruşcă" din Făleşti, dar şi la concursuri din Polonia.
De data aceasta selectarea de lucrări au fost efectuate în scop afectiv pentru moldovenii din Dublin în preajma sărbătorilor de Crăciun, eventual cu ţintă de colectare de fonduri pentru copiii din localitatea făleşteană.

duminică, 13 iunie 2010

MĂGURA – FENOMEN GEOMORFOLOGIC ŞI PEISAGISTIC

Acad. A. Ursu, dr. P. Vladimir, dr. I. Marcov
Institutul de Ecologie şi Geografie al A.Ş.M


Movila (tumul) a cărei înălţime constituie 14 m., construită pe platoul predominant, (Кравчиук, Верина, Сухов, 1976). De pe vârful tumulului se deschide o panoramă cu raza de până la 40 km. Privitor la altitudinea absolută a Măgurii există diferite date de la 387 (Harta fizico-geografică, 1994) până la 388,9 m. (Кравчук, Верина, Сухов, 1976). Când şi cine a construit tumulul – nu se ştie. În anii 60–80 pe vârf a fost construită o piramidă geodezică, actualmente demontată şi înlocuită cu o cruce de piatră. Această cruce a fost instalată de locuitorii din localităţile adiacente în perioada postbelică. În perioada sovietică a fost scoasă şi îngropată în corpul tumulului, fiind restabilită după declararea independenţei, sub formă de cruce de inox.
Rezultate şi comentarii
Pe culmea dealului Măgura, un mic platou trece brusc în versanţi abrupţi spre nord, nord-vest şi sud-vest. Versanţii sunt deformaţi de alunecări, actualmente preponderent ocupate de plantaţii silvice. În direcţia sud-est dealul Măgura continuă cu o ramificaţie îngustă, care deasupra comunei Pietrosu se lărgeşte spre nord, formând un mic platou cu altitudinea de 378 m. Acest platou şi părţile superioare ale versanţilor sunt ocupate de o pădure naturală din gorun cu diferite amestecuri. Platoul continuă cu o culme îngustă spre sud-est, altitudinea scăzând până la 300 m. (deasupra com. Măgura), apoi la 272 m. (spre com. Măgurele). Spre sud diferite dealuri izolate atingând altitudinile 305 (la sud de Măgurele), 361, 375, 352 (la vest de Mirceşti). Aceste dealuri sânt o parte componentă a Codrilor, spre deosebire de terenurile amplasate spre vest de com. Măgurele, unde altitudinile scad până la 259, 242, 270, apoi la 187, 160 (la vest de c. Ţighira – Teşcureni). Aceste terenuri sânt partea sud-vestică a Stepei Bălţilor.
La nord-vest versantul dealului Măgura coboară brusc, apoi continuă cu o creastă foarte îngustă cu alunecări în ambele părţi. Acest teren este unic în felul lui, deoarece este greu de explicat faptul că alunecările de pe versanţii opuşi practic se întâlnesc pe culme. Este dificil de explicat mecanismul alunecărilor în asemenea condiţii. Pe versantul nordic plantaţia forestieră ajunge până aproape de baza tumulului; pinii se dezvoltă satisfăcător, însă creşterea anuală este redusă.
Tumulul, având înălţimea de aproximativ 14 m., are versanţi abrupţi. Precipitaţiile abundente nu pătrund în sol totalmente, pe versanţi se produc scurgeri de suprafaţă. La baza versanţilor, în jurul tumulului, se observă depuneri deluviale cu componenţa granulometrică uşoară (luto-nisipoasă) care favorizează permeabilitatea, iar covorul vegetal reţine şi purifică scurgerile de suprafaţă.
Nu se cunoaşte timpul, scopul şi tehnologia construirii tumulului. Putem însă afirma că pentru construcţie a fost folosit solul din apropiere, de pe culmea iniţială a dealului. După cum am menţionat, la est de tumul, pe aceeaşi culme, la o altitudine puţin mai joasă decât Măgura, se află o pădure naturală de gorunet pe un sol brun luvic, caracteristic pentru asemenea condiţii altitudinale şi bioclimatice.
Construcţia morfologică este caracteristică solurilor brune luvice.
Componenţa substanţială a solului la fel este caracteristică solului brun luvic luto-nisipos.
Asemenea sol ar fi fost normal şi pe dealul Măgura. Însă acolo, după cum menţionează unii autori (Кравчиук, Верина, Сухов, 1976), vegetaţia este ierboasă, de stepă cu negară. Sub asemenea înveliş vegetal s-a format un sol cernoziomic. Profilul acestui sol amplasat la 100 m. spre sud-vest de la baza tumulului are următoarea structură morfologică:
Structura morfologică a cernoziomului carbonatic
A1 0–40 cm – Cenuşiu-închis, slab structurat, uscat, slab tasat, cu rădăcini.
B1 40–65 cm – Cenuşiu-gălbui, uscat, slab tasat, structurat, luto-nisipos.
B2 65–80 cm – Neomogen, gălbui-cenuşiu, slab humificat, crotovine cu rocă, luto-nisipos.
BC 80–125 cm – Neomogen, prelucrat de crotovine galben-albicios.
C 125–140 cm – Nisip fin, albicios, carbonatic, cu mici fragmente de gresie.
Profilul este caracteristic cernoziomului carbonatic, slab humifer, luto-nisipos. Este moderat profund şi foarte slab humificat.
Construcţia morfologică a solului pe versantul tumulului se deosebeşte prin grosime redusă. Solul pe versant este slab evoluat şi posibil supus eroziunii. Semnificativ este faptul că roca maternă reprezintă un amestec de rocă cu material solificat, ceea ce confirmă provenienţa tehnogenetică a tumulului.
Concluzii
Dealul Măgura reprezintă un fenomen natural-tehnogenic specific.
Pe culmea iniţială a dealului a fost construit un tumul enorm pe contul învelişului de sol preponderent din părţile sud-vestice şi sud-estice ale platoului.
Învelişul de sol iniţial a fost deteriorat totalmente, fiind transferat în corpul tumulului. Deoarece versanţii care înconjoară dealul sunt abrupţi şi deformaţi de alunecări, este greu de stabilit biogeocenoza iniţială de pe culmea dealului.
Învelişul de sol actual din jurul tumulului şi pe versanţii lui este prezentat de un cernoziom carbonatic, care nu este caracteristic pentru teritorii cu asemenea altitudini şi condiţii climatice (Harta climatică, 2002). Posibil că acest sol s-a format după îndepărtarea solului iniţial pe roca nisipoasă carbonatică dezgolită.
Formarea unui asemenea sol, grosimea căruia depăşeşte 80 cm, este posibilă doar în decurs de sute şi chiar mii de ani. Având în vedere posibila destinaţie a tumulului (în calitate de translator al semnalelor de alarmă), se poate presupune că el a fost construit în timpul năvălirilor hoardelor de nomazi. Asemenea destinaţie dovedesc dimensiunile tumulului, care dau posibilitatea de a fi văzut din depărtare. În acest caz tumulul poate avea vârsta de aproximativ 1800–2000 de ani. În această perioadă de timp formarea unui cernoziom carbonatic pe roca nisipoasă este posibilă şi poate fi comparat cu Valul lui Traian.
Fenomenul Măgura prezintă interes ştiinţific multilateral, este un obiect cu caracter unic. Considerăm oportună includerea lui în sistemul de arii protejate, folosirea în calitate de obiect turistic.

1. Harta fizico-geografică. Republica Moldova. Bucureşti, 1994.
2. Harta climatică. Republica Moldova, scara 1:500000, Chişinău, 2002.
3. Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului”. Chişinău-Rădenii Vechi, 2005.
4. Ursu A., Overcenco A., Marcov I. Particularităţile geografiei solurilor în partea nord-vestică a Codrilor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole, nr. 3 (294), 2004.
5. Берг Л. С. Бесcарабия. Страна, люди, хозяйство. СПб, 1918.
6. Кравчиук Ю. П., Верина В. Н., Сухов И. М., Заповедники и памятники природы Молдавии. Кишинев, 1976.

Nichita Stanescu - la noi în casă"În 1991 am făcut o vizită, prima mea vizită, în România, la Sibiu. Peste un an, am repetat drumul, şi m-am ales cu o fotografie unică - Nichita Stănescu în compania unor colegi, printre care am reuşit să-l identificăm pe mult-apreciatul academician Eugen Simion.
Fără prelucrările de rigoare, am plasat imaginea în speranţa să fie identificaţi aceşti colegi. Între cei doi, sunt sigur, este colega lor, o profesoară de română din Sibiu.
Cine îi cunoaşte pe toţi?"

„Zona eco-turistică “Movila Măgura” – un instrument pentru dezvoltare durabilă”


Asociaţia Obştească „Alianţa între generaţii” Făleşti, în parteneriat cu Primăriile Bocani, Pietrosu, Ciolacu Nou (raionul Făleşti) şi Primăria Negurenii Vechi (raionul Ungheni), gimnaziile Bocani, Pietrosu, Ciolacul Vechi (raionul Făleşti) şi gimnaziile „Grigore Vieru” Ţighira şi Negurenii Vechi (raionul Ungheni), Asociaţia Obştească „Metropolitan Media” (Chişinău), Asociaţia Obştească „Expresul” (Ungheni) şi Publicaţia Independentă „Expres de Ungheni” – parteneri media, AO „Cuget” (satul Izvoare) şi SRL „Mecanica-M” (Făleşti) – parteneri de implementare, derulează proiectul
„Zona eco-turistică “Movila Măgura” – un instrument pentru dezvoltare durabilă”,
cu o valoare de 8955 USD, contribuţia financiară a Băncii Mondiale fiind de 4570 USD.

Prin acest proiect se urmăreşte:
Dezvoltarea eco-turismului în zona Movila Măgura, prin crearea unui Sistem informaţional de eco-turism în zona de acces către Movila Măgura şi sporirea nivelului de organizare în eco-turism cu implicarea actorilor locali

Activităţile proiectului sunt:
- realizarea la Făleşti în primele trei luni de proiect a unui Centru de Informare Eco-turistică
- realizarea pliantului Ghid eco-turistic Movila Măgura în 2000 exemplare
- organizarea expoziţiei de fotografie în fiecare localitate partener
- realizarea website-ului cu tematica eco-turism Movila Măgura
- Dotarea Centrului de Informare Eco-turistică prin asigurarea lui cu materiale elaborate în cadrul proiectului şi panoul informativ. În fiecare localitate implicată în proiect vor fi executate panouri similare, care vor conţine materiale, fotografii din procesul de implementare a proiectului
- Realizarea panourilor informative în zonele de acces din localităţile adiacente
- amplasarea unor indicatoare turistice către obiectivele turistice din direcţiile de acces în zona Movilei Măgura

joi, 15 aprilie 2010

Margini/periferie


Asociaţia Obştească “Alianţa între generaţii” derulează în prezent proiectul “Margini nu Margin-alizare” finantat de Asociaţia Obştească “Pro Cooperare Regională” prin Fundaţia elveţiană HEKS. Proiectul este implementat pe o perioadă de 6 luni şi în cadrul lui vor fi organizate seminarii de informare şi instruire pentru elevii Liceului Teoretic “Eugen Coşeriu” din localitatea Catranîc, raionul Făleşti, părinţii cărora sunt plecaţi la muncă peste hotare.
În cadrul celor nouă seminare tematice elevii învaţă, prin joc şi prin simulare, cum să se descurce în situaţii de probleme, îşi vor forma abilităţi de bază de orientare în carieră, le vor fi dezvoltate abilităţi de viaţă socială, de protejare a sănătăţii şi de autocunoaştere. Tinerii cu vîrsta de 14-19 ani sunt implicaţi în activităţi şi seminare de formare şi vor dobîndi o serie de abilităţi instructive în cadrul Atelierului de creare de pagini web personale, bloguri. În cadrul acestui proiect va fi organizată şi o expoziţie tematică de fotografii ce ar aduce semnificaţia periferiei localităţii în centrul satului. De asemenea, pentru beneficiari se va organiza o excursie în locurile pitoreşti ale Moldovei.
Acest proiect este finanţat de Asociaţia Obştească „Pro Cooperare Regională cu 20.000 lei.
Gheorghe Şova
cifalesti@mail.md

marți, 5 ianuarie 2010

Studii pentru profesori

68 de profesori din raionul Făleşti au participat la seminarul de două zile "“Aplicarea IT în procesul de predare a limbii române în contextul transdisciplinarităţii”. Urmînd acest curs, profesorii au aflat cum să optimizeze procesul de predare prin dezvoltarea de e-portofolii ce pun accent pe învatarea bazată pe metode active, precum metoda proiectului şi utilizarea eficientă a instrumentelor IT în educaţie, abordarea privind învăţarea asistată la calculator..

Proiectul “În Europa prin Internet” este o soluţie în acest sens. Avînd drept scop atragerea utilizatorilor şi beneficiarilor pentru a accesa site-urile, blog-urile utile, altele decît chat-urile de comunicare odnoklassniki.ru, am insistat pe instruirea profesorilor, care sunt indirect resursele ce îi fac pe elevi să acceseze informaţia de pe Internet. Or, captarea de referate de pe diferitele adrese web, de cele mai multe ori căutarea asigurată de CCAII, nu dezvoltă aptitudinile şi abilităţile tinerilor de a utiliza Internetul mai mult decît comunicarea. De aceea platformele cu o interfaţă prietenoasă, utilizate în liceele din România sunt un instrument valoros pentru educaţie, alături de o altă platformă, mult mai complexă de e-learning - AEL.
Învăţământul românesc traversează o perioadă de detaşare de stilul tradiţional de predare, elevilor actuali fiindu-le necesare modalităţi flexibile de lucru, materiale didactice moderne, ingenioase de canalizare a atenţiei. Tehnologiile informaţionale oferă un cadru pentru dezvoltarea şi utilizarea de materiale şi metode moderne de lucru la diverse discipline, dar şi de adoptare a unei pedagogii care stimulează creativitatea.
În acest context participanţii care dispuneau de adresă e-mail au fost instruiţi cum să-şi creeze blog-ul personal, cum să utilizeze link-urile existente în predarea materiei. Ulterior seminarului, reprezentanţi ai diferitor disciplini şcolare au solicitat seminare similare, astfel încît formatorii Elena Mănucă şi Sebastian Alexandru, acreditaţi SIVECO, au avut mai multe solicitări de acest fel din partea profesorilor de matematică, biologie, fizică. Acestea pot fi realizate însă prin implicarea mai multor actori sociali.
De data aceasta am avut o colaborare intensă cu Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret, Sport Făleşti, care a insistat asupra acestui aspect de predare transdisciplinară. Nu mai puţin interesaţi s-au dovedit a fi responsabili ai Ministerului Învăţămîntului al Republicii Moldova (doamna vice-ministru Tatiana Potîng) salutînd modelul propus de către noi, în speranţa şi tendinţa spre o extindere nu numai a parteneriatului, dar şi a metodelor oferite.

http://frinfocds.wordpress.com
http://ales.21classes.com
http://elweb2.wordpress.com
http://keycomp.wetpaint.com/
http://dicte.ablog.ro/
http://normalistii.isgreat.org/
http://anul2007.weblog.ro/

luni, 28 decembrie 2009

Aplicatii TIC în procesul de predare a limbii române

“Aplicatii TIC în procesul de predare a limbii române în context transdisciplinar”,
28-29 decembrie 2009

seminarul cu tema “Aplicatii TIC în procesul de predare a limbii române în context transdisciplinar”, activitate înscrisă în cadrul proiectului „În Europa prin Internet” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova, a întrunit toţi profesorii de română din gimnaziile, şcolile medii, liceele raionului Făleşti în ajunul sărbătorilor de iarnă.
Seminarul a constituit un cadru optim pentru întâlnirea profesorilor de limba română din raionul Făleşti cu profesori FORMATORI SIVECO România, membri ai Asociaţiei „Voluntarii Normalişti” Iasi, cu reprezentanţi ai catedrei de limba română din liceele şi gimnaziile raionului Făleşti, interesaţi de aplicarea noilor tehnologii informaţionale si de comunicare Web în procesul de predare a limbii române.
Lucrările seminarului s-au concentrat pe:
1. modalităţile de aplicare practică a transdisciplinarităţii (limba româna - TIC, limba engleza - TIC) utilizînd instrumentele web BLOG şi WIKI,
2. metoda de predare PROIECT,
3. prezentări practice ale elevilor şcolii vizitatoare,
4. schimbări de curricula pe care le aduce instruirea asistată de calculator,
Seminarul a putut oferi cadrul unui substantial schimb de experienţă între FORMATORI acreditaţi CNFP (d-na Elena Manuca şi d-l Sebastian Alexandru) şi profesorii de limba română din spaţiul rural din raionul Făleşti.